Захтев за упис у Регистар медијских услуга пружаоца који медијске услуге пружа искључиво путем глобалне информатичке мреже

Пружаоци који медијске услуге пружају искључиво путем глобалне информатичке мреже (Web casting, live streaming i dr.):  

 

v  немају обавезу претходног прибављања дозволе за пружање медијске услуге, односно одобрења за пружање медијске услуге на захтев; 

 

v  имају обавезу уписа у Регистар медијских услуга;

 

v  немају обавезу плаћања накнаде за пружање медијске услуге;

 

v  имају обавезу поштовања општих обавеза пружалаца медијских услуга у односу на програмске садржаје, које су регулисане Законом о електронским медијима (чл. 47-55, чл. 61-66, чл. 68-70) као и обавеза у вези са оглашавањем и спонзорством које су регулисане Законом о оглашавању, а неке од тих обавеза су ближе уређене следећим подзаконским актима:

Правилником о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга

Правилником о спровођењу наградних такмичења у области пружања медијских услуга,

Правилником о обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање,

Правилником о заштити људских права у области пружања медијских услуга

Правилником о аудио-визуелним комерцијалним комуникацијама,

Правилником о начину формирања Листе најважнијих догађаја од посебног значаја за све грађане и остваривању права на приступ догађајима од великог интереса за јавност,

Правилником о критеријумима и начину повећања удела европских аудио-визуелних дела,

Упутством о начину примене одредаба Закона о електронским медијима којима се уређује сопствена продукција.

 

Уколико дође до повреде обавеза које се односе на програмски садржај, прописане Законом о електронским медијима и Законом о оглашавању, Регулатор може изрећи меру опомене, упозорења или привремене забране објављивања програмског садржаја.

 

Уколико не поступе у складу са одредбама члана 47-55, члана 61-66, и члана 68-70. Закона о електронским медијима или ако не поступе у складу са одредбама Закона о оглашавању којима се регулишу оглашавање и спонзорство, могу прекршајно одговарати и бити новчано кажњени(правна лица у износу од 500.000 динара до 2.000.000 динара, физичка лица у износу од 500.000 динара до 1.000.000 динара).

 

Документација потребна за упис у Регистар медијских услуга:

-          извод из регистра надлежног органа,

-          фотокопија личне исправе лица одговорног за заступање,

-          фотокопија личне исправе главног и одговорног уредника, 

-          програмски елаборат са разрађеним програмским концептом.

 

Детаљније информације о потребној документацији можете наћи у Обрасцу ЗИ.

 

опуњен образац захтева потписати од стране одговорног лица за заступање и ставити печат подносиоца захтева.Попуњени образац ЗИ са прилозима послати искључиво поштом на адресу Регулаторног тела за електронске медије: Трг Николе Пашића 5, 11000 Београд)