Закони и Стратегије

Овлашћења, права и надлежности Агенција предузима, спроводи, остварује и поступа на основу следећих законских прописа:

 

- Закон о електронским медијима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014)

 

- Закон о јавним медијским сервисима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014)

 

-   Закон о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014)  

 

Закона о радиодифузији ("Сл. гласник РС", бр. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 79/2005 - др. закон, 62/2006, 85/2006 и 41/2009) - престао да важи даном ступања на снагу Закона о електронским медијима осим члана 76-94;

Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“ бр. 44/10);
 

Закона о оглашавању („Сл. гласник РС“ бр 6/16);

Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10);

Закона о ауторскoм и сродним правима („Сл. лист СЦГ“ бр. 61/04);

Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине
 („Сл. гласник РС“ бр. 46/06)
;

Закона о потврђивању Европске конвенције о прекограничној телевизији 
(„Сл. гласник РС“ бр. 42/09).

 

- Стратегија за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији ("Сл. гласник РС", бр. 52/09 и 18/12) и Одлука о изменама стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији ("Сл. гласник РС", бр.18/12)

 

- Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године ("Сл. гласник РС", бр. 75/12)


Савет Републичке радиодифузне агенције донео је Стратегију развоја радиодифузије до 2013. године.

Приложени документи