Measures pronounced

U skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, Regulator može pružaocu medijske usluge izreći opomenu, upozorenje, privremenu zabranu objavljivanja programskog sadržaja, odnosno može mu oduzeti dozvolu, zbog povrede obaveza koje se odnose na programski sadržaj, kao i zbog povrede uslova koji su sadržani u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge.

Na ovom mestu dajemo i pregled izrečenih mera upozorenja u skladu sa ranije važećim Zakonom o radiodifuziji.

Ovde možete preuzeti tabelu izrečenih mera