Zahtev za upis u Registar medijskih usluga pružaoca koji medijske usluge pruža isključivo putem globalne informatičke mreže

Pružaoci koji medijske usluge pružaju isključivo putem globalne informatičke mreže (Web casting, live streaming i dr.):  

 

v  nemaju obavezu prethodnog pribavljanja dozvole za pružanje medijske usluge, odnosno odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev; 

 

v  imaju obavezu upisa u Registar medijskih usluga;

 

v  nemaju obavezu plaćanja naknade za pružanje medijske usluge;

 

v  imaju obavezu poštovanja opštih obaveza pružalaca medijskih usluga u odnosu na programske sadržaje, koje su regulisane Zakonom o elektronskim medijima (čl. 47-55, čl. 61-66, čl. 68-70) kao i obaveza u vezi sa oglašavanjem i sponzorstvom koje su regulisane Zakonom o oglašavanju, a neke od tih obaveza su bliže uređene sledećim podzakonskim aktima:

Pravilnikom o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga

Pravilnikom o sprovođenju nagradnih takmičenja u oblasti pružanja medijskih usluga,

Pravilnikom o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje,

Pravilnikom o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga

Pravilnikom o audio-vizuelnim komercijalnim komunikacijama,

Pravilnikom o načinu formiranja Liste najvažnijih događaja od posebnog značaja za sve građane i ostvarivanju prava na pristup događajima od velikog interesa za javnost,

Pravilnikom o kriterijumima i načinu povećanja udela evropskih audio-vizuelnih dela,

Uputstvom o načinu primene odredaba Zakona o elektronskim medijima kojima se uređuje sopstvena produkcija.

 

Ukoliko dođe do povrede obaveza koje se odnose na programski sadržaj, propisane Zakonom o elektronskim medijima i Zakonom o oglašavanju, Regulator može izreći meru opomene, upozorenja ili privremene zabrane objavljivanja programskog sadržaja.

 

Ukoliko ne postupe u skladu sa odredbama člana 47-55, člana 61-66, i člana 68-70. Zakona o elektronskim medijima ili ako ne postupe u skladu sa odredbama Zakona o oglašavanju kojima se regulišu oglašavanje i sponzorstvo, mogu prekršajno odgovarati i biti novčano kažnjeni(pravna lica u iznosu od 500.000 dinara do 2.000.000 dinara, fizička lica u iznosu od 500.000 dinara do 1.000.000 dinara).

 

Dokumentacija potrebna za upis u Registar medijskih usluga:

-          izvod iz registra nadležnog organa,

-          fotokopija lične isprave lica odgovornog za zastupanje,

-          fotokopija lične isprave glavnog i odgovornog urednika, 

-          programski elaborat sa razrađenim programskim konceptom.

 

Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji možete naći u Obrascu ZI.

 

(Popunjen obrazac zahteva potpisati od strane odgovornog lica za zastupanje i staviti pečat podnosioca zahteva.Popunjeni obrazac ZI sa prilozima poslati isključivo poštom na adresu Regulatornog tela za elektronske medije: Trg Nikole Pašića 5, 11000 Beograd)