Преглед свих дозвола - ТВ Ресава - ЛИМЕС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Број дозволе: K10/2
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Jablanović CO DOO
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Ресава
Адреса: Плажане бб, Плажане, Деспотовац
Телефон: 035/631-284
Телефакс: 035/631-366
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 4690 Неспецијализована трговина на велико

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Лимес телекомуникације д.о.о.
Скраћени назив оператора: ЛИМЕС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Адреса: Таковска 4/II, Деспотовац
Телефон: 035/612-985
Телефакс: 062/265-404
E-mail: limes@limestel.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-32/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма од 01.10.2010. године
Подручје емитовања програма: Деспотовац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/10-2815/11
Ова дозвола важи: од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Лимес телекомуникације