Преглед свих дозвола - Панон ТВ - САТ-ТРАКТ

Број дозволе: K57/2
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Фонд Панонија
Скраћени идентификациони знак емитера: Панон ТВ
Адреса: Аге Мамужића 11, Суботица
Телефон: 024/621-401
024/621-402
Телефакс: 024/621-415
E-mail: office@pannonrtv.com
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Привредно друштво за телекомуникације САТ-ТРАКТ д.о.о.
Скраћени назив оператора: САТ-ТРАКТ
Адреса: Јована Рајића 5а, Београд
Телефон: 011/304-7567
Телефакс: 011/283-6187
E-mail: beograd@sattrakt.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-35/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о реемитовању ТВ програма бр. 110 од 05.02.2007. године
Подручје емитовања програма: Бачка Топола, Кањижа, Стара Моравица, Бечеј, Србобран

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора САТ-Тракт