Преглед свих дозвола - ТВ Сантос - ЕЛТА

Број дозволе: К82/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: „Santos-comerce“ д.о.о. за радио-телевизијске активнoсти, увоз-извоз и услуге маркетинга
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Сантос
Адреса: Коче Коларова 29, Зрењанин
Телефон: 023/510-222
023/510-333
023/530-555
Телефакс: /
E-mail: rtvsantos@zrlokal.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Д.О.О. Елта за пројектовање, производњу и промет електронских уређаја и производњу и емитовање радио и ТВ програма, Нови Сад
Скраћени назив оператора: ЕЛТА
Адреса: Тодора Тозе Јовановића 4/б, Нови Сад
Телефон: 021/679-1744
Телефакс: 021/400-622
E-mail: elta@elta.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-52/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 563/2011 од 23.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Нови Бечеј, Стари Лединци

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/82-3538/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЕЛТА