Преглед свих дозвола - ТВ Сантос - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: К82/2
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: „Santos-comerce“ д.о.о. за радио-телевизијске активнoсти, увоз-извоз и услуге маркетинга
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Сантос
Адреса: Коче Коларова 29, Зрењанин
Телефон: 023/510-222
023/510-333
023/530-555
Телефакс: /
E-mail: rtvsantos@zrlokal.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност ТВ Санстос за дистрибуцију путем КДС-а од 14.06.2011. године
Подручје емитовања програма: Меленци

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY