Преглед свих дозвола - СОС КАНАЛ - СЗР КТВ Роберт Варга

Број дозволе: K3/31
Датум: 16.03.2012
Ималац дозволе - емитер: Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг Сос канал д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: СОС КАНАЛ
Адреса: Требињска 7, Београд
Телефон: 011/285-2518
Телефакс: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: СЗР КТВ Роберт Варга предузетник
Скраћени назив оператора: СЗР КТВ Роберт Варга
Адреса: Алексе Шантића 54, Сента
Телефон: 0230/72-400
Телефакс: 0230/71-103
E-mail: ktvcoka@pyrotherm.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-70/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи са Пословним удружењем кабловских оператора Србије бр. 52/2011 од 11.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Чока

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/3-761/12
Ова дозвола важи: од 16. марта 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора СЗР КТВ Роберт Варга