Преглед свих дозвола - ТВ Сантос - СЗР КТВ Роберт Варга

Број дозволе: К82/3
Датум: 04.04.2012
Ималац дозволе - емитер: „Santos-comerce“ д.о.о. за радио-телевизијске активнoсти, увоз-извоз и услуге маркетинга
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Сантос
Адреса: Коче Коларова 29, Зрењанин
Телефон: 023/510-222
023/510-333
023/530-555
Телефакс: /
E-mail: rtvsantos@zrlokal.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: СЗР КТВ Роберт Варга предузетник
Скраћени назив оператора: СЗР КТВ Роберт Варга
Адреса: Алексе Шантића 54, Сента
Телефон: 0230/72-400
Телефакс: 0230/71-103
E-mail: ktvcoka@pyrotherm.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-70/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 273/2012 од 29.02.2012. године
Подручје емитовања програма: Српска Црња

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 04. априла 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора СЗР КТВ Роберт Варга