Преглед свих дозвола - ТВ Пачир - САТ-Тракт

Број дозволе: К102/1
Датум: 04.04.2012
Ималац дозволе - емитер: Удружење за регионалну комуникацију "УРКО"
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Пачир
Адреса: Лењинова бр. 33, Пачир
Телефон: 0024/4744-038
Телефакс:
E-mail: rthpacir@stcable.net
Шифра (делатности) корисника: 5911 Производња кинематографских дела,аудиовизуелних производа и телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Привредно друштво за телекомуникације САТ-Тракт д.о.о.
Скраћени назив оператора: САТ-Тракт
Адреса: Маршала Тита 111, Бачка Топола
Телефон: 011/304-7567
Телефакс: 011/283-6187
E-mail: beograd@sattrakt.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-35/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о реемитовању бр.313 од 24.02.2012. године
Подручје емитовања програма: Пачир и Стара Моравица

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: 04. априла 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора САТ-Тракт