Преглед свих дозвола - Cink Info - САТ-Тракт

Број дозволе: К123/1
Датум: 27.06.2012
Ималац дозволе - емитер: Јавно предузеће „Центар за информисање Нови Кнежевац“
Скраћени идентификациони знак емитера: Cink Info
Адреса: Трг Моше Пијаде 11, Нови Кнежевац
Телефон: 0230/83-918
Телефакс: 0230/83-264
E-mail: cink@eunet.rs
Шифра (делатности) корисника: 22120 Издавање новина

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Привредно друштво за телекомуникације САТ-Тракт д.о.о.
Скраћени назив оператора: САТ-Тракт
Адреса: Маршала Тита 111, Бачка Топола
Телефон: 011/304-7567
Телефакс: 011/283-6187
E-mail: beograd@sattrakt.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-35/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о реемитовању ТВ програма бр. 966 од 07.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Нови Кнежевац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 27. јуна 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора САТ-Тракт