Преглед свих дозвола - Српска научна телевизија-СНТВ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

Број дозволе: К124/1
Датум: 01.08.2012
Ималац дозволе - емитер: Удружење „Комитет знања Србије“
Скраћени идентификациони знак емитера: Српска научна телевизија-СНТВ
Адреса: Устаничка 64, Београд
Телефон: 011/242-44-46
Телефакс: 011/242-44-45
E-mail: zika@zika.rs
Шифра (делатности) корисника: 8560 Помоћне образовне делатности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д., Београд
Скраћени назив оператора: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/2111-281
Телефакс: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-73/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији телвизијског програма бр. 185803/1 од 25.06.2012. године
Подручје емитовања програма: Република Србија

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 01. августа 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Телеком Србија