Преглед свих дозвола - Панон ТВ - ЈП ПТТ

Број дозволе: K57/6-1
Датум: 05.09.2012
Ималац дозволе - емитер: Фонд Панонија
Скраћени идентификациони знак емитера: Панон ТВ
Адреса: Аге Мамужића 11, Суботица
Телефон: 024/621-401
024/621-402
Телефакс: 024/621-415
E-mail: office@pannonrtv.com
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србија Београд, Радна јединица Пошта-Нет
Скраћени назив оператора: ЈП ПТТ
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/3064-130
Телефакс: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-1/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор број 55038 о закупу канала од 27.03.2009. године са Анексом бр. 1 од 22.03.2010. године, Анексом бр. 2 од 01.04.2011. године и Анексом бр. 3 од 19.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Чантавир, Бајмок као и подручје општине Суботица за које је емитеру издата дозвола бр. 143-2/2008-1 од 07.03.2008.године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 05. септембра 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈП ПТТ