Преглед свих дозвола - NOVA.RS 2 - ЈП РАДИО ШИД

Број дозволе: K180/3-2
Датум: 16.12.2013
Ималац дозволе - емитер: NOVA.RS TELEVISION д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: NOVA.RS 2
Адреса: Панчевачки пут 38в
Телефон: 011/331-8825
Телефакс: 011/331-8832
E-mail: dragandjurkovic@nova.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Јавно предузеће за радиодифузну новинску и издавачку делатност Радио Шид
Скраћени назив оператора: ЈП РАДИО ШИД
Адреса: Карађорђева 9/IV,Шид
Телефон: 022/712-939
Телефакс: 022/712-336
E-mail: office@radiosid.net
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-65/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма од 12.12.2013. године
Подручје емитовања програма: Шид

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/180-3717/13-1
Ова дозвола важи: од 16. децембра 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈП Радио Шид