Преглед свих дозвола - SKY Plus Party - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

Број дозволе: К189/1(IPTV)
Датум: 15.07.2014
Ималац дозволе - емитер: SKY PLUS DOO маркетиншке активности продукција и радио дифузна делатности Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: SKY Plus Party
Адреса: Табановачка 5, Београд
Телефон: 011/3979-914
Телефакс: 011/2600-233
E-mail: info@skyplus.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д., Београд
Скраћени назив оператора: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/2111-281
Телефакс: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-73/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији програма бр. 116587/1 од 11. априла 2013. године и Анекс уговора бр. 16878/1-2014 од 19.05.2014. године
Подручје емитовања програма: Република Србија

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани музички програм
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 15. јула 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Телеком Србија