Pregled svih dozvola - TV Plana - JP PTT

Broj dozvole: K35/1-1
Datum: 21.10.2011
Imalac dozvole - emiter: Informativno preduzeće Reč Pomoravlja d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Plana
Adresa: Николе Пашића 27, Велика Плана
Telefon: /
Telefaks: /
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 6010 Емитовање радио-програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Javno preduzeće PTT saobraćaja Srbija Beograd, Radna jedinica Pošta-Net
Skraćeni naziv operatora: JP PTT
Adresa: Таковска 2, Београд
Telefon: 011/3064-130
Telefaks: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-1/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o zakupu TV kanala br. 55049 od 07.06. 2010. godine
Područje emitovanja programa: Velika Plana

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/35-2972/11
Ova dozvola važi: od 21. oktobra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora JP PTT