Pregled svih dozvola - TV M - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Broj dozvole: K34/1
Datum: 21.10.2011
Imalac dozvole - emiter: Preduzeće za informisanje i trgovinu, Radio televizija MEGA-IN d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV M
Adresa: Сремска 70а, Инђија
Telefon: 022/553-004
Telefaks: 022/554-580
E-mail: rtvmega@open.telekom.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Adresa: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Telefon: 011/2177-720
Telefaks: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-8/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji TV programa od 01.05.2011. godine
Područje emitovanja programa: Nova Pazova, Stara Pazova

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/34-2971/11
Ova dozvola važi: od 21. oktobra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KOPERNIKUS TECHNOLOGY