Pregled svih dozvola - TV Strela - LIMES TELEKOMUNIKACIJE

Broj dozvole: K37/1
Datum: 21.10.2011
Imalac dozvole - emiter: Preduzeće za radio televiziju RTV Strela d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Strela
Adresa: Главна бб, Велики Поповић
Telefon: 035/621-360
Telefaks: 035/621-888
E-mail: rtvstrela@verat.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Limes telekomunikacije d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: LIMES TELEKOMUNIKACIJE
Adresa: Таковска 4/II, Деспотовац
Telefon: 035/612-985
Telefaks: 062/265-404
E-mail: limes@limestel.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-32/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji TV programa br. 03/11-3 od 09.05.2011. godine
Područje emitovanja programa: Despotovac

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/37-2975/11
Ova dozvola važi: od 21. oktobra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Limes telekomunikacije