Pregled svih dozvola - TV Centar - LIMES TELEKOMUNIKACIJE

Broj dozvole: K11/3
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Društvo za radio i televizijsku delatnost i marketinške usluge TV Centar Svilajnac d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Centar
Adresa: Светог Саве 60, Свилајнац
Telefon: 035/312-420
Telefaks: 035/312-420
E-mail: info@tvcentar.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Limes telekomunikacije d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: LIMES TELEKOMUNIKACIJE
Adresa: Таковска 4/II, Деспотовац
Telefon: 035/612-985
Telefaks: 062/265-404
E-mail: limes@limestel.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-32/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji br. 609/2010 od 16.02.2010. godine
Područje emitovanja programa: Despotovac

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/11-2817/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Limes telekomunikacije