Pregled svih dozvola - TV Resava - LIMES TELEKOMUNIKACIJE

Broj dozvole: K10/2
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Jablanović CO DOO
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Resava
Adresa: Плажане бб, Плажане, Деспотовац
Telefon: 035/631-284
Telefaks: 035/631-366
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 4690 Неспецијализована трговина на велико

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Limes telekomunikacije d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: LIMES TELEKOMUNIKACIJE
Adresa: Таковска 4/II, Деспотовац
Telefon: 035/612-985
Telefaks: 062/265-404
E-mail: limes@limestel.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-32/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji TV programa od 01.10.2010. godine
Područje emitovanja programa: Despotovac

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/10-2815/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Limes telekomunikacije