Pregled svih dozvola - B 92 Info - JP RADIO ŠID

Broj dozvole: K1/27
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Javno preduzeće za radiodifuznu novinsku i izdavačku delatnost Radio Šid
Skraćeni naziv operatora: JP RADIO ŠID
Adresa: Карађорђева 9/IV,Шид
Telefon: 022/712-939
Telefaks: 022/712-336
E-mail: office@radiosid.net
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-65/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 281/2011 od 16.09.2011. godine
Područje emitovanja programa: Šid

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/1-2587/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora JP Radio Šid