Pregled svih dozvola - B 92 Info - KABLKOM

Broj dozvole: K1/7
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Preduzeće za kablovsku distribuciju KABLKOM d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: KABLKOM
Adresa: Радослава Грујића 21/29, Београд
Telefon: /
Telefaks: 011/3830-246
E-mail: info@kablkom.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-5/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 158/2011 od 24. maja 2011. godine
Područje emitovanja programa: Barajevo, Sopot

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: KN/1-2582/11, KN/1-2583
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KABLKOM