Pregled svih dozvola - TV Studio B - KABLOVSKA BK

Broj dozvole: К49/7
Datum: 07.12.2011
Imalac dozvole - emiter: Javno radiodifuzno preduzeće Studio B
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Studio B
Adresa: Масарикова 5, Београд
Telefon: 011/2069-009
Telefaks: 011/2069-023
E-mail: organizacija@studiob.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: KABLOVSKA BK d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: KABLOVSKA BK
Adresa: Немањина 67, Банатски Карловац
Telefon: /
Telefaks: /
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-4/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 461 od 12. maja 2011. godine
Područje emitovanja programa: Banatski Karlovac

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: /
Ova dozvola važi: od 07. decembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KABLOVSKA BK