Pregled svih dozvola - TV Banat - KABLOVSKA BK

Broj dozvole: К62/1
Datum: 07.12.2011
Imalac dozvole - emiter: „TV Banat“ d.o.o. za proizvonju i emitovanje radio i televizijskog programa
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Banat
Adresa: Омладински трг 17, Вршац
Telefon: 013/800-200
013/800-119
Telefaks:
E-mail: organizatori@tvbanat.com
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: KABLOVSKA BK d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: KABLOVSKA BK
Adresa: Немањина 67, Банатски Карловац
Telefon: /
Telefaks: /
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-4/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o distribuciji kanala br. I-399 od 17.05.2011. godine
Područje emitovanja programa: Banatski Karlovac

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: /
Ova dozvola važi: 07. decembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KABLOVSKA BK