Pregled svih dozvola - IKS - JP PTT

Broj dozvole: K90/1-2
Datum: 07.12.2011
Imalac dozvole - emiter: SNOMA d.o.o. za marketing Subotica
Skraćeni identifikacioni znak emitera: IKS
Adresa: Штросмајерова 10, Суботица
Telefon: 024/555-797
Telefaks: 024/552-383
E-mail: tehnika@snoma.co.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 7311 Делатност рекламних агенција

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Javno preduzeće PTT saobraćaja Srbija Beograd, Radna jedinica Pošta-Net
Skraćeni naziv operatora: JP PTT
Adresa: Таковска 2, Београд
Telefon: 011/3064-130
Telefaks: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-1/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 2002-106043/27 od 22. jula 2013. godine
Područje emitovanja programa: Subotica

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/90-3553/11
Ova dozvola važi: od 07. decembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora JP PTT