Pregled svih dozvola - KTV - AVCOM

Broj dozvole: К92/1
Datum: 07.12.2011
Imalac dozvole - emiter: Društvo sa ograničenom odgovornošću „Linea electronics“ za proizvodnju, trgovinu i usluge – Poslovna jedinica „KTV Marketing“
Skraćeni identifikacioni znak emitera: KTV
Adresa: Цара Душана 23, Зрењанин
Telefon: 023/535-354
023/515-767
Telefaks: 023/535-354
023/515-767
E-mail: ktvzr@beotel.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Preduzeće za audio i video komunikacije Avcom d.o.o., Beograd
Skraćeni naziv operatora: AVCOM
Adresa: 27. марта 36, Београд
Telefon: 011/334-0243
Telefaks: 011/334-7494
E-mail: france@avcom.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-13/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji br. 421/06 od 14. juna 2006. godine
Područje emitovanja programa: Beograd

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/92-93/12
Ova dozvola važi: od 07. decembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora AVCOM