Pregled svih dozvola - TV Homolje - ELMARK

Broj dozvole: К94/1
Datum: 03.02.2012
Imalac dozvole - emiter: Radio Homolje d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Homolje
Adresa: Хомољска бб, Жагубица
Telefon: 012/643-388
Telefaks: 012/643--413
E-mail: radiozagubica@beotel.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Preduzeće za trgovinu, usluge i zaštitu Elmark Nenadović Dejan i Joksimović Svetislav o.d., Despotovac
Skraćeni naziv operatora: ELMARK
Adresa: Савеза бораца 122, Деспотовац
Telefon: 035/613-676
Telefaks: 035/613-676
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-54/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji br. 22/2011 od 09. decembra 2011. godine
Područje emitovanja programa: Žagubica, Despotovac

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/94-438/12;КН/94-439
Ova dozvola važi: od 03. februara 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora ELMARK