Pregled svih dozvola - B 92 Info - Surdulička radio televizija

Broj dozvole: K1/29
Datum: 21.02.2012
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Surdulička radio televizija d.o.o. -ogranak kablovska televizija Surdulica
Skraćeni naziv operatora: Surdulička radio televizija
Adresa: 5. септембра 3, Сурдулица
Telefon: 017/812-575
Telefaks: 017/813-002
E-mail: gold.radio@live.com
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-77/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 174/2011 od 30. maja 2011. godine
Područje emitovanja programa: Surdulica

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/1-599/12
Ova dozvola važi: od 21. februara 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Surdulička radio televizija