Pregled svih dozvola - NAIS - SBB

Broj dozvole: K8/2
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: RTV HOLIVUD NAIS DOO
Skraćeni identifikacioni znak emitera: NAIS
Adresa: Љубе Дидића 15, Ниш
Telefon: 018/532-766
Telefaks: 018/225-480
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: SBB
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Telefon: 011/3305-267
Telefaks: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-2/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji br. 187/2008 od 22. 02. 2008. godine
Područje emitovanja programa: Niš

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/8-2807/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SBB