Pregled svih dozvola - RTV Fortuna - MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION

Broj dozvole: К100/1
Datum: 16.03.2012
Imalac dozvole - emiter: Preduzeće za radio i televizijske aktivnosti STV KA-54 d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: RTV Fortuna
Adresa: Краља Петра I 2, Сомбор
Telefon: 025/23-980
Telefaks: 025/22-454
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION
Adresa: Трг ослобођења 8, Апатин
Telefon: 025/772-010
Telefaks: 025/772-010
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-57/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji od 12.10.2007. godine
Područje emitovanja programa: Apatin

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/100-740/12
Ova dozvola važi: od 16. marta 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION