Pregled svih dozvola - TV Pačir - SAT-Trakt

Broj dozvole: К102/1
Datum: 04.04.2012
Imalac dozvole - emiter: Udruženje za regionalnu komunikaciju "URKO"
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Pačir
Adresa: Лењинова бр. 33, Пачир
Telefon: 0024/4744-038
Telefaks:
E-mail: rthpacir@stcable.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 5911 Производња кинематографских дела,аудиовизуелних производа и телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Privredno društvo za telekomunikacije SAT-Trakt d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: SAT-Trakt
Adresa: Маршала Тита 111, Бачка Топола
Telefon: 011/304-7567
Telefaks: 011/283-6187
E-mail: beograd@sattrakt.com
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-35/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o reemitovanju br.313 od 24.02.2012. godine
Područje emitovanja programa: Pačir i Stara Moravica

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: /
Ova dozvola važi: 04. aprila 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SAT-Trakt