Pregled svih dozvola - TV M - Radijus Vektor

Broj dozvole: K34/2
Datum: 18.04.2012
Imalac dozvole - emiter: Preduzeće za informisanje i trgovinu, Radio televizija MEGA-IN d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV M
Adresa: Сремска 70а, Инђија
Telefon: 022/553-004
Telefaks: 022/554-580
E-mail: rtvmega@open.telekom.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Radijus Vektor d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: Radijus Vektor
Adresa: Милентија Поповића 9,сала 6, канцеларија 2, I галерија објекта А, Београд
Telefon: 011/205-25-00
Telefaks: /
E-mail: vektor@radijusvektor.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-24/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji br. 109/09 od 19.06. 2009. godine
Područje emitovanja programa: Inđija

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/34-1096/12
Ova dozvola važi: od 18. aprila 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Radijus Vektor