Pregled svih dozvola - RTI - Radijus Vektor

Broj dozvole: K119/1
Datum: 23.05.2012
Imalac dozvole - emiter: Javno preduzeće za informisanje Radio televizija Inđija
Skraćeni identifikacioni znak emitera: RTI
Adresa: Војводе Степе 1, Инђија
Telefon: 022/561-211
Telefaks: 022/561-241
E-mail: radioindjija@yahoo.com
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Radijus Vektor d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: Radijus Vektor
Adresa: Милентија Поповића 9,сала 6, канцеларија 2, I галерија објекта А, Београд
Telefon: 011/205-25-00
Telefaks: /
E-mail: vektor@radijusvektor.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-24/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji br. 191/10 od 15.10. 2010. godine
Područje emitovanja programa: Inđija

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/119-1304/12
Ova dozvola važi: od 23. maja 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Radijus Vektor