Pregled svih dozvola - B 92 Info - RTV Caričin Grad

Broj dozvole: K1/34
Datum: 27.06.2012
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: RTV Caričin Grad d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: RTV Caričin Grad
Adresa: Цара Душана 81, Лебане
Telefon: 016/846-460
Telefaks: 016/846-468
E-mail: rtvcglebane@yahoo.com
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-101/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 123/2012 od 08. maja 2012. godine
Područje emitovanja programa: Lebane, Medveđa, Bošnjace

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/1-1603/12;КН/1-1604/12
Ova dozvola važi: od 27. juna 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora RTV Caričin Grad