Pregled svih dozvola - TV Laki - JP PTT

Broj dozvole: K112/2-2
Datum: 27.06.2012
Imalac dozvole - emiter: Božidar Ivković PR, Studio za proizvodnju i distribuciju radio i tv programa Laki stres
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Laki
Adresa: Милоша Великог 154, Велика Плана
Telefon: 062/317-226
Telefaks: 061/1444-602
E-mail: info@tvlaki.com
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Javno preduzeće PTT saobraćaja Srbija Beograd, Radna jedinica Pošta-Net
Skraćeni naziv operatora: JP PTT
Adresa: Таковска 2, Београд
Telefon: 011/3064-130
Telefaks: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-1/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 2012-38735/10 od 23. avgusta 2013. godine
Područje emitovanja programa: Velika Plana

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/112-1295/12
Ova dozvola važi: od 27. juna 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora JP PTT