Pregled svih dozvola - Panon TV - SZR KTV Robert Varga

Broj dozvole: K57/5
Datum: 05.09.2012
Imalac dozvole - emiter: Fond Panonija
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Panon TV
Adresa: Аге Мамужића 11, Суботица
Telefon: 024/621-401
024/621-402
Telefaks: 024/621-415
E-mail: office@pannonrtv.com
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: SZR KTV Robert Varga preduzetnik
Skraćeni naziv operatora: SZR KTV Robert Varga
Adresa: Алексе Шантића 54, Сента
Telefon: 0230/72-400
Telefaks: 0230/71-103
E-mail: ktvcoka@pyrotherm.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-70/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji od 20. oktobra 2012. godine
Područje emitovanja programa: Čoka

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje:
Ova dozvola važi: od 05. septembra 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SZR KTV Robert Varga