Pregled svih dozvola - Arena sport 2 - TELEKOM SRBIJA

Broj dozvole: K142/2(IPTV)
Datum: 26.11.2012
Imalac dozvole - emiter: Društvo za telekomunikacije „HD-WIN“ d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Arena sport 2
Adresa: Високог Стевана 38, Београд
Telefon: 011/3535-600
Telefaks: 011/3535-655
E-mail: office@tvarenasport.com
Šifra (delatnosti) korisnika: 6110 кабловске телекомуникације

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d., Beograd
Skraćeni naziv operatora: TELEKOM SRBIJA
Adresa: Таковска 2, Београд
Telefon: 011/2111-281
Telefaks: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-73/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o distribuciji programa br.333042/1 od 15.12.2009. godine i Aneks ugovora br. 224712 od 04.08.2012. godine
Područje emitovanja programa: Republika Srbija

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje:
Ova dozvola važi: od 26. novembra 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Telekom Srbija