Pregled svih dozvola - B 92 Info - TARGO TELEKOM

Broj dozvole: K1/35
Datum: 24.06.2013
Imalac dozvole - emiter: Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: TARGO TELEKOM d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: TARGO TELEKOM
Adresa: Ђорђа Станојевића 12/III, Нови Београд
Telefon: 011/2284-358
Telefaks: 011/2284-358
E-mail: office@targotelekom.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1-01-3450-39/12-1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o distribuciji televizijskog programa br. 275/2012 od 31.12.2012. godine
Područje emitovanja programa: Beograd, Stara Pazova

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/1-2572/11; КН/1-2159/13
Ova dozvola važi: od 24. juna 2013. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora TARGO TELEKOM