Pregled svih dozvola - SOS KANAL - JP PTT

Broj dozvole: K3/4-1
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Javno preduzeće PTT saobraćaja Srbija Beograd, Radna jedinica Pošta-Net
Skraćeni naziv operatora: JP PTT
Adresa: Таковска 2, Београд
Telefon: 011/3064-130
Telefaks: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-1/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 25/2007 od 21. marta 2007. godine
Područje emitovanja programa: Beograd, Smederevo, Novi Sad, Subotica, Velika Plana

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-2660/11, КН/3-2694/11, КН/3-2685/11, КН/3-2696/11, КН/3-2663/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora JP PTT