Pregled svih dozvola - SOS KANAL - JP RADIO ŠID

Broj dozvole: K3/24
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Javno preduzeće za radiodifuznu novinsku i izdavačku delatnost Radio Šid
Skraćeni naziv operatora: JP RADIO ŠID
Adresa: Карађорђева 9/IV,Шид
Telefon: 022/712-939
Telefaks: 022/712-336
E-mail: office@radiosid.net
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-65/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji br. 52/2011 od 11.05.2011. godine
Područje emitovanja programa: Šid

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-2653/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora JP Radio Šid