Pregled svih dozvola - SOS KANAL - KABLKOM

Broj dozvole: K3/5
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Preduzeće za kablovsku distribuciju KABLKOM d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: KABLKOM
Adresa: Радослава Грујића 21/29, Београд
Telefon: /
Telefaks: 011/3830-246
E-mail: info@kablkom.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-5/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji br. 52/2011 od 11.05.2011. godine
Područje emitovanja programa: Barajevo, Sopot

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-2648/11, КН/3-2695/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KABLKOM