Pregled svih dozvola - SOS KANAL - LIMES TELEKOMUNIKACIJE

Broj dozvole: K3/21
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: Limes telekomunikacije d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: LIMES TELEKOMUNIKACIJE
Adresa: Таковска 4/II, Деспотовац
Telefon: 035/612-985
Telefaks: 062/265-404
E-mail: limes@limestel.co.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-32/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji br. 52/2011 od 11.05.2011. godine
Područje emitovanja programa: Despotovac

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-2669/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Limes telekomunikacije