Pregled svih dozvola - SOS KANAL - POGLED BLUE

Broj dozvole: K3/27
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: POGLED BLUE d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: POGLED BLUE
Adresa: Друге пролетерске бригаде 20/22, Ниш
Telefon: 018/4520-330
Telefaks: 018/4523-660
E-mail: info@pogledblue.rs
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-15/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji TV programa br. 136/2010 od 28.10.2010. godine
Područje emitovanja programa: Bela Palanka

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-2704/11
Ova dozvola važi: od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora POGLED BLUE