Pregled svih dozvola - TV Apatin - MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION

Broj dozvole: K27/1
Datum: 21.10.2011
Imalac dozvole - emiter: Preduzeće za proizvodnju i distribuciju RTV prorama trgovinu i usluge TV Apatin d.o.o.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Apatin
Adresa: Петефи Шандора 4, Апатин
Telefon: 063/329-317
Telefaks: 025/781-200
E-mail: office@tvapatin.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION d.o.o.
Skraćeni naziv operatora: MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION
Adresa: Трг ослобођења 8, Апатин
Telefon: 025/772-010
Telefaks: 025/772-010
E-mail: /
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-57/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o kablovskoj distribuciji TV programa od 01. aprila 2010. godine
Područje emitovanja programa: Apatin

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/27-2936/11
Ova dozvola važi: od 21. oktobra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION