Pregled svih dozvola - SOS KANAL - CITY-SERVIS

Broj dozvole: K3/40
Datum: 15.07.2014
Imalac dozvole - emiter: Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd
Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora: ZTR „CITY-SERVIS“ RADOJKOVIĆ ZORAN PR BRUS
Skraćeni naziv operatora: CITY-SERVIS
Adresa: Лоле Рибара 6, Брус
Telefon: 037/827-888
Telefaks: 037/827-888
E-mail: sitiservisbrus@gmail.com
Broj odobrenja RATEL-a: 1100-49/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o distribuciji programa br. 52/2011 od 11.05.2011. godine
Područje emitovanja programa: Brus

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-1459/14
Ova dozvola važi: od 15. jula 2014. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora CITY-SERVIS