Dozvola za emitovanje kablovskog programaBroj dozvole: K10/1
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter:

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Jablanović CO DOO

Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Resava
Adresa: Плажане бб, Плажане, Деспотовац
Telefon: 035/631-284
Telefaks: 035/631-366
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 4690 Неспецијализована трговина на велико

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora:

0

Skraćeni naziv operatora: 0
Adresa: Савеза бораца 122, Деспотовац
Telefon: 035/613-676
Telefaks: 035/613-676
E-mail: /
Broj odobrenja RATELA-a: 1100-54/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: 0
Područje emitovanja programa: Žagubica, Despotovac

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/10-2814/11, КН/10-2815/11
Ova dozvola važi: