Dozvola za emitovanje kablovskog programaBroj dozvole: K1/7
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter:

Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.

Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora:

0

Skraćeni naziv operatora: 0
Adresa: Радослава Грујића 21/29, Београд
Telefon: /
Telefaks: 011/3830-246
E-mail: info@kablkom.co.rs
Broj odobrenja RATELA-a: 1100-5/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: 0
Područje emitovanja programa: Barajevo, Sopot

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: KN/1-2582/11, KN/1-2583
Ova dozvola važi: