Dozvola za emitovanje kablovskog programaBroj dozvole: K57/3
Datum: 07.12.2011
Imalac dozvole - emiter:

Fond Panonija

Skraćeni identifikacioni znak emitera: Panon TV
Adresa: Аге Мамужића 11, Суботица
Telefon: 024/621-401
024/621-402
Telefaks: 024/621-415
E-mail: office@pannonrtv.com
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora:

0

Skraćeni naziv operatora: 0
Adresa: Вука Караџића 16, Ада
Telefon: 024/854-980
Telefaks: 024/854-980
E-mail: /
Broj odobrenja RATELA-a: 1100-76/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: 0
Područje emitovanja programa: Opština Ada

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: /
Ova dozvola važi: