Dozvola za emitovanje kablovskog programaBroj dozvole: K3/13
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter:

Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd

Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora:

0

Skraćeni naziv operatora: 0
Adresa: Пусторечка 2, Крушевац
Telefon: 063/620-871
Telefaks: /
E-mail: goranlicno@yahoo.com
Broj odobrenja RATELA-a: 1100-40/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: 0
Područje emitovanja programa: Kruševac

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-2677/11
Ova dozvola važi: